Basın ve İletişim Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri:

1) Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı’na ait iş ve işlemleri yürütmek,
2) Hızlı ve doğru bilginin kamuoyuna aktarılmasını sağlamak,
3) Basın ve yayın kapsamında kurumumuzun faaliyetlerini medyaya tanıtmak,
4) Basın ve kuruluşumuzun arasındaki haberleşme, talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak ve bu konuda koordinasyonu sağlamak,
5) Kitle iletişim araçlarında yer alan Genel Müdürlüğümüz hizmet faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini, tespitini yapmak, ilgili haber ve dijital materyallerin derlenerek yanlış olan haberlerin tekzibini sağlamak,
6) Kamuoyuna bildirilmesi gerekliliğinin haiz olduğu konular hakkında açıklama ve duyuruların basın-yayın organlarına aktarılmasını sağlamak,
7) Gerekli zamanlarda Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerini anlatan tanıtıcı bülten, dergi, broşür v.b. çalışmaları yapmak/yaptırmak,
8) Faaliyet, açılış, ziyaret v.b. etkinliklerde fotoğraf çekimlerinin ve haberlerinin yapılarak basın yayın organlarına iletmek,
9) Web sitesi, sosyal medya sayfaları, v.b. iletişim araçları için görüntülü ve görüntüsüz haber hazırlayıp kamuoyuna sürekli güncel haber akışı sağlamak,
10) Ormancılık haftası, Ağaçlandırma Bayramı gibi özel gün ve etkinliklerde ilgili faaliyetler hakkında gerekli basılı materyalleri hazırlayarak protokol ve halkın katılımını sağlamak,
11) Yerel halkın herhangi bir konuda istek ve talepleri doğrultusunda gerekli çalışmaları başlatmak,
12) Halkla ilişkiler ile ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajıyla beraber sürdürülebilir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetlerde bulunmak,
13) Yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın kuruma olan bakış açısının pozitif hisler beslemesini sağlamak,
14) Halk, çeşitli sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, kooperatifler v.b. kuruluşların katılımcı yaklaşımla birlikte kurumumuz bünyesinde gerçekleşen iş ve işlemlere katkı vermesini sağlamak,
15) Halkın istek ve taleplerini belirlemek, gerektiğinde anket yapmak/yaptırmak,
16) Halkın anayasal hakkı olan bilgi edinme hakkını göz önünde bulundurarak devam ettirilen iş ve faaliyetler hakkında halkın bilgilenmesini sağlayacak toplantı, görüşme v.b. ortamları hazırlamak,
17) Halk tarafından gönderilen şikâyet, dilek ve temennileri değerlendirmek ve cevaplandırmak için gerekli olan tüm işlemlerin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
18) Halkla ilişkilerden elde edilecek sonuçların bir araya getirilerek değerlendirilmesini ve yapılacak faaliyetlerin etkinliklerini artıracak önlemleri belirlemek,
19) Halktan gelecek herhangi telefon, e-posta, faks v.b. başvuruları ilgili birimlere iletmek, 
20)Bölge Müdürünün verdiği iş ve işlemleri yapmak.