Ağaçlandırma Şube Müdürlüğünün görevleri
 
a) Yıllık program ve bütçe tekliflerini hazırlamak, uygulamaların takip ve kontrolünü yapmak veya yaptırmak.
 
b) Hibe ve kredilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, teknik yardımda bulunmak.
 
c) Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve özel fidanlık çalışmaları için  saha tahsisleri ve kira sözleşmeleri ile bunların iptal ve saha revizyonlarına ait iş ve işlemleri yürütmek, kayıtlarını tutmak.
 
d) Görev alanına giren konularda Genel Müdürlüğe tahsisi yapılacak arazilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 
e) Ağaç ıslahı, tohum üretim ve transferi, tohum bahçesi, tohum plantasyonları, klon bankaları, döl deneme alanları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 
f) Fidan ihtiyacını tespit etmek ve Genel Müdürlüğe bildirmek.
 
g) Görev alanıyla ilgili plan, rapor ve projeleri incelemek ve onay için Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğe göndermek.
 
h) Etüt-Proje Başmühendisliği, Toprak Muhafaza Başmühendisliği, Orman Fidanlık Müdürlükleri ile Orman İşletme Müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlamak.
 
i) Görev alanına giren yatırım harcamalarının takibini yapmak.
 
j) Uygulama izleme raporları ve süreli cetvelleri düzenlemek ve Genel Müdürlüğe göndermek.
 
k) Bölge Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.