İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün görevleri
 
a) Orman Kanununun 16 ncı  ve 18 inci maddesine göre verilecek izinlere ait iş ve işlemleri yürütmek ve yürütülmesini sağlamak. 
 
b) Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi gereğince verilecek izinlerle ilgili her türlü iş ve işlemi yürütmek veya yürütülmesini sağlamak, bu izinlerle ilgili Orman Kanununun 115 inci maddesi gereğince irtifak iş ve işlemlerini yürütmek.
 
c) İzne konu edilen turistik tesis izinler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
 
d) Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığının tahsis taleplerini değerlendirmek.
 
e) Sit Kararları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 
f) Orman sayılan alanlarda verilen izinlerin süresinin sona ermesi, iptali veya devamı sırasında gerekli olan rehabilite işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,  takip ve kontrol etmek.
 
g) Orman alanlarında veya ormanlara olumsuz etki yapabilecek alanlarda yapılması planlanan  yatırımlara ilişkin olarak ÇED sürecini takip etmek, Bölge Müdürlüğü görüşünü oluşturmak.
 
h) Bölge Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.