Makine ve İkmal Şube Müdürlüğünün görevleri

a) Üretim ve iş makineleri, hizmet vasıtaları ile yangın ve koruma araçlarının rasyonel bir şekilde çalışmalarını sağlamak, bakım, onarım ve terkin işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
 
b) Üretim ve diğer ormancılık faaliyetleri dikkate alınarak orman yolları ağının tespitini ve orman yol şebeke planlarına göre orman yollarının etüd projesini yapmak, yapım, bakım ve onarımı ile ilgili programı hazırlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak.
 
c) Bina ve tesislerin yapım, bakım, onarım ve benzeri işlerinin, taşınmaz malların envanter alım satım, takas ve terkin işlerinin yürütülmesini sağlamak.
 
d) Makine-teçhizat ve ekipman ihtiyaçlarının yıllık yatırım bütçelerine teklifinin yapılması ve yılı içerisinde teminini sağlamak.
 
e) Yıllık yol, bina ve tesislere ait tekliflerin incelenerek Genel Müdürlüğe gerekçeleri ile birlikte sunulmasını temin etmek.
 
f) Makineler ile araçları kullanan şoför ve operatörlere gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak.
 
g) Bölge Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.