Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Bölge Müdürlüğünün yatırım programı tekliflerinin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 
b) Bölge Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin bütçe teklifleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Genel Müdürlükçe onaylanan bütçenin işletmeler itibariyle dağılımını yapmak, aynı hesaplar arasındaki bütçe revizyon işlemlerini yapmak ve ilgili birimlere göndermek.
 
c) Stratejik plan, performans programı ve bölgesel projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, raporlanması ve revizyonu için Genel Müdürlükçe istenecek çalışmaları yapmak.
 
d) Bölge Müdürlüğünün çalışma programını hazırlamak.
 
e) Yatırım programı ve projelerin uygulanmasını takip etmek, gerçekleşme raporlarını hazırlamak ve zamanında Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.
 
f) Amenajman planlama ile ilgili iş programı ve bütçe tekliflerini hazırlamak, uygulamayı takip etmek, denetlemek.
 
g) Amenajman planı yenileme çalışmalarını koordine etmek, ihtiyaç duyulan altlıkları temin etmek.
 
h) Planlama ile ilgili istatistikî bilgileri toplamak, değerlendirmek, analiz etmek ve raporlamak.
 
i) Bölge Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili verileri toplamak, il koordinasyon toplantıları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 
j) Bölge Müdürlüğünün birim faaliyet raporunu hazırlamak ve Genel Müdürlüğe göndermek.
 
k) Sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve gösterge uygulamalarının yürütülmesini koordine etmek ve raporlamak.
 
l) Kuruluş değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 
m) Bölge Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.