Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürlüğünün görevleri
 
a) Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi faaliyetlerinin; etkin, hızlı, verimli ve amacına uygun olarak yapılması için gereken çalışmaları programlamak, izlemek, denetlemek ve koordinasyonunu sağlamak, 
 
b) 6831 Sayılı Kanunun 13/B maddesi ve 2924 Sayılı Kanunla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 
c) Orman köyleri kalkınma planı ve plan revizyonlarını hazırlatmak, orman köyü tespit çalışmalarını yapılmasını sağlamak.
 
d) Yıllık çalışma programına alınacak köylerin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek. 
 
e) Yıllık çalışma programlarında yer alan konularla ilgili tip projeleri hazırlamak, hazırlatmak, onay için Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak, bu işlere ait teknik şartnameleri düzenlemek, düzenletmek. 
 
f) Genel Müdürlükçe tahsis edilecek ödenek çerçevesinde yıllık çalışma programını hazırlamak ve onay için Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.
 
g) Ferdi kredilerle ilgili tahsis, iptal ve devir olurlarını hazırlamak ve onaya sunmak,
 
h) İşletme Müdürlükleri itibariyle ORKÖY Gelirlerini izlemek, değerlendirmek ve sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi verilmesini sağlamak.
 
i) Orman-köy ilişkileri ile ilgili yatırım faaliyetlerini izlemek ve raporlamak.
 
j) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerini yapmak, uygulama, izleme ve diğer istatistiki bilgi cetvellerini hazırlamak, Genel Müdürlüğe göndermek. 
 
k) Bölge Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.