Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
06.04.2018
TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ AİT İLAN

                                

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ AİT İLAN

 BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve ihtiyaç fazlası olduğundan dolayı  aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın kiralama işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c, 45.46. Ve 47. maddelerine ve Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in 25/b ve 54. Maddelerine göre Açık Teklif (Arttırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1.      İDARENİN:

 

a)      Adresi                                   : İstanbul Cad. 4. Km Osmangazi/BURSA

b)      Telefon ve faks numarası     : 0 (224) 211 40 90 – 0 (224) 211 40 85

c)      Elektronik posta adresi         : bursaoim@ogm.gov.tr

 

2.      İHALE KONU TAŞINMAZLARIN YERİ, NİTELİĞİ VE YÜZÖLÇÜMÜ :

 

İl

İlçe

Mahallesi

Pafta

Ada No

Parsel

No

Yüzölçümü

(Alan)

Kiralama Süresi                     (Yıl)

Cinsi

Muhammen

Bedeli

%3   Geçici Teminat

Açıklama

Bursa

Osmangazi

Soğukpınar

 

106

86

Devlet ormanı içersinde 1.158,25 M2 Kapalı alan (2 adet bina alanı)

29

Bina

35.000,00 TL

1050,00 TL

Bursa İli SoğukpınarMah.mevkiinde Devlet Ormanı İçersinde Bulunan İhtiyaç Fazlası 1adet 2 Katlı 602,25 m2 İdare Binası ile 1 Adet 2 Katlı 556,00 M2 Sosyal tesis Binası Olmak Üzere Toplam 1158,25 m2

 

3.      İHALE KONUSU İŞİN :

 

a-      İşin Niteliği, Nev’i ve Miktar (Fiziki) : Bursa Orman İşletme Müdürlüğü sınırları Dahilinde Soğukpınar Mahallesi Mevkiinde  Devlet Ormanı İçersinde Bulunan Özel Bütçe Sabit Kıymetlerinde Kayıtlı İhtiyaç Fazlası 1 adet  iki katlı 602,25 m 2 İdare Binası İle , 1 adet iki katlı 556,00 m2 Sosyal tesis binası olmak üzere Toplam 1158,25 m2 Kapalı Alanlı Bina ve Tesislerin Yılık 35.000,00 TL Bedel üzerinden ihale Edilerek 29 yılığına Kiraya verilmesi

b-      Muhammen Bedeli :35.000,00 TL.

Geçici Teminat Miktarı :1050,00 TL (Muhammen Bedeli %3’ü)

 

4.      İHALENİN :

 

Yapılacağı Yer : Bursa Orman İşletme Müdürlüğü

Tarih ve Saati   :17/04/2018 Salı Saat:14:00

  

5.İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER

Bursa Orman İşletme Müdürlüğünden:

 a-Bursa Orman Bölge Müdürlüğü,Bursa Orman İşletme Müdürlüğü sınırları Dahilinde ait Bursa İli Soğukpınar Mahallesi bulunan  yukarıdaki ada,parsel,yüzölçümleri  muhammen bedelleri ve geçici teminatları belirtilen ihtiyaç fazlası oldukları gerekçesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi , İhale Yönetmeliğinin 29 /c maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile 29 yılığına kiralaması yapılacaktır.

b-İhale 17.04.2018 tarihinde Salı Günü saat 14: 00 deBursa  Orman İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisi, Meşe Salonunda toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

c-Kiraya ilişkin şartname Bursa Orman Bölge MüdürlüğüÖzel Bütçe Servisinden İhale Şartnamesi ve ekleri görülebilir.Ve 50,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.İhaleyekatılacak olanların İhale Şartnamesi ve Eklerinin bulunduğu CD almaları zorunludur.İstekliler İhale Dökümanı’nın satış bedelini Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Muhasebe BirimininT.C. Ziraaat Bankası Garajlar Şubesindeki  TR 72-0001-0006-8647-0299-6850 01numaralı hesaba yatıracaktır.İhaleDökümanı CD olarak satılacaktır.

d-İhaleye katılmak isteyenler en geç 17.04.2018 tarihinde saat 14: 00 a kadar %3 geçici teminatlarınıBursaOrman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Muhasebe Birimin T.C. Ziraaat Bankası Garajlar Şubesindeki TR72-0001-0006-8647-0299-6850 01nolu hesaba nakit olarak yatırmaları veyaHazine Ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen bankalar ile finans kuruluşlarında alınan ve 2886 sayılı yasaya göre düzenlenmiş süresiz ve limit dahili teminat mektuplarını komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

e-İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek kişiler ikametgah ilmühaberi ,nüfus cüzdanı fotokopisibaşka kişi ve kuruluşlar adına ihaleye katılacak olanlar bu kişi veya kuruluşların yasal temsilcileri olduklarına dair noter tasdiklibelgelerini ,Tüzel kişilik adına yetki belgelerini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

f-Kiramasısı yapılacak taşınmaz açık teklif usulüne göre isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle ihale edilecektir. Teminat yatıran istekliler pey sürmek zorundadır pey sürmeyen isteklilerin teminatı irat kaydedilecektir.

g- Kiracı taşınmazın üzerinde bulunan bina ve tesis takyidatları ile birlikte aynen kabul etmiş sayılır.

h -Muhammen bedele vergi ve resimler dahil değildir.Vergi,resim ve harçlarla sözleşme giderleri kiracıya aittir.

       ı -Taşınmaz mal tesl​iminden toplam bedel üzerinden %18 KDV alınacaktır.

i-İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince ,karar tarihinden itibaren en geç onbeşiş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

 İta amirlerince onaylanan ihale kararları ,onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde ,müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

j-İhale Komisyonu gerekçesini ihale kararında belirtmesi koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

k-Postayla yapılacak başvurularda postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

l-İhaleye konu taşınmaza ait her türlü belge işletmemizde görülebilir.

      İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup kira ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

 

                                                                                                                        İLAN OLUNUR

 ​


Yazdır