Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
24.05.2018
Yalova Orman İşletme Müdürlüğünde Arsa Satışı Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi İhale İlanı
 “Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yalova Orman İşletme Müdürlüğünde Arsa Satışı Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi”2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35’inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca ve Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı Teklif ” usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

:Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 4. Km. Osmangazi/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:Tel: 0(224) 2114090  Fax: 0(224) 2114080

2 - İhale konusu işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Yalova ili Çınarcık ilçesi Kayalıbağlar  Mahallesi 305 nolu parselin  verilmesine karşılık, uygulama projeleri ve mahal listeleri dokümanda verilmiş olan tapusu Orman Genel Müdürlüğüne kayıtlı Yalova İli, Merkez İlçesi,Bahçelievler  mahallesi 2 ada 12 nolu parsele 4680 m2 kapalı alanda  1 adet bina yapılması; bu binaların  yüklenici tarafından bedel talep edilmeden yaptırılması İşi.

b) Taşınmaz mal muhammen bedeli

:4.282.059,30 TL

c) İnşaat bedeli

:4.253.359,30 TL

ç) İşe başlama tarihi

:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi

yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

e) İşin yapılacağı yer      

:Yer tesliminden itibaren 270 (İkiyüz yetmiş) takvim günüdür

:Merkez /YALOVA

3 – İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 4. Km.     Osmangazi/BURSA İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

:11/06/2018 Pazartesi günü Saat : 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

4.1.2.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.3.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.4.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.5.Bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.6.Bu işe ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki nakdi teminatın Yalova Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal Şube TR03000100040431237874-5001  nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.9.1.İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.1.10. Doküman alındı belgesi.

4.1.11. Teknik personel taahhütnamesi.

4.1.12.İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına İlişkin Taahhütname.

4.1.13.İş Ortaklığı Beyannamesi.

4.1.14.Banka  Referans  Mektubu.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 4. Km. Osmangazi/BURSA ve Yalova Orman İşletme Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi Termal Yolu üzeri YALOVA adreslerinde görülebilir. KDV Dahil 100,00 (Yüz)Türk Lirasının İhale adı belirtilmek sureti ile Yalova Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal Şube TR03000100040431237874-5001 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Yalova Orman İşletme Müdürlüğü Termal Yolu üzeri YALOVA adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 4. Km. Osmangazi/BURSA İhale Salonu adresinde İhale Komisyonu Başkanlığı’na verilebileceği gibi, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 4. Km. Osmangazi/BURSA adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Uygulama projesi ve mahal listesi ihale şartnamesi ekindeki dokümanda verilmiş olan Yalova Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binasını yapmayı ve satışa konu arsa ile yapılacak inşaat maliyetleri arasındaki fark olan 28.700 TL (Yirmisekizbinyediyüzlira) ilave bedeli ödemeyi taahhüt eder.İhale bunlara ilave olarak kapalı teklif usulü ile pey sürerek artırmak suretiyle yapılacaktır. Bu ihalede uygun bedel; teklif edilecek bedellerin en yükseğidir. Tekliflerin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.İlave bedel üzerine teklif edilen ek bedel ile birlikte toplam bedel üzerinden idare tarafından projeleri ve mahal listeleri hazırlanmış olan, yapılacak olan idare binası içerisinde imalatlar yaptırılacaktır. Yapılacak ek inşaat imalatı için Yüklenici ile mutabık kalınırsa yaptırılacaktır.  Asıl iş için anahtar teslimi sözleşme düzenlenecektir.

9-Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez.

10-İhaleye konu taşınmazların bedeli ile yapılacak inşaatların maliyetleri 2018 yılı rayiç ve birim fiyatlarına göre hesaplandığından, sözleşmenin 2018 tarihinde imzalanacak olması nedeniyle taraflar iş bu ilan ve şartnamedeki 2018 yılı fiyatlarını peşinen kabul eder, 2018 ve sonraki yıllarda oluşacak rayiç ve birim fiyatlarını öne sürerek herhangi bir değer ve imalat farkı istemeyeceklerdir.

11- İstekliler  128.461,78 TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.​

İLAN OLUNUR


Yazdır