Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
16.04.2019
BÜYÜK YANGIN ORGANİZASYONU

Yangınla Mücadelenin Hukuki Dayanakları


 

Mevcut Anayasamız MADDE 169- Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasî propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz…….

6831/69 –(Değişik: 19/4/2018-7139/14 md.) Orman idaresi, orman yangınlarını önlemek ve söndürmek maksadıyla her türlü hizmeti yapar veya yaptırır.Orman sayılan alanlar dışındaki yangınlarda ormana sirayet etme riski bulunan kırsal alan yangınlarının söndürülmesine imkânlar ölçüsünde katkı sağlanır. Bu maksatla görevlendirilen personel hakkında 71 inci madde hükümleri uygulanır. Orman yangınlarını önlemek maksadıyla, orman yangını öncesinde ve yangın esnasında orman idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu, mahallin en büyük mülki idare amiri sağlar. Kamu kurum ve kuruluşları, mahallin en büyük mülki idare amirinin verdiği talimatları yerine getirmek ve her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür.Yangın söndürme çalışmalarına fiilen katılan resmi ve özel her türlü aracın akaryakıt giderleri Orman Genel Müdürlüğünce karşılanır.Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllülerden de faydalanılır. Gönüllülerin yangına ulaşımı ile yangın söndürmeye yarayacak aletleri ve giyecekleri, Devlet ormanlarında orman idaresi, diğer ormanlarda ise sahipleri tarafından karşılanır. Yangına katılan personel ve gönüllülerin iaşe giderleri yangın söndürme faaliyetleri süresince orman idaresi tarafından karşılanır.Bu Kanuna göre izne konu edilen Devlet ormanlarında izin sahipleri, hususi ve hükmi şahsiyeti haiz amme müessesesine ait ormanlarda ise sahipleri, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi ile ilgili her türlü tedbiri almakla yükümlüdürler.

68321/ 72 –(Değişik: 19/4/2018-7139/15 md.)Orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde görevlendirilen işçilerin, orman yangın ekip bina ve yangın gözetleme kulelerinde bulunan sosyal tesisler ve lojmanlarda çalışma saatleri dışında geçirdiği süreler, 22/5/2003 tarihli ve4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde düzenlenen çalışma süresinden sayılmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin yapılacak fazla çalışma ve diğer hususlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşü alınarak, Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.


              BÜYÜK YANGIN ORGANİZASYONUNUN GEREKÇESİ

Yangın organizasyonu, orman yangınının tespitinden söndürülmesine kadar geçen zaman içinde yangınla ilgili yapılan bütün çalışmalardır. Bu çalışmalardan olumlu ve kısa zamanda netice almak, mevcut yangın alanının büyüklüğüne göre alınacak doğru tedbirlere bağlıdır. Bu tedbirlerin neler olacağı, zamanı ve çeşitliliği yangının büyüklüğüne göre değişir.

Yangınlar; Yeni çıkmış yangın, küçük yangın, orta büyüklükte yangın ve büyük yangın olmak üzere dört gruba ayrılır.

a) Yeni çıkmış yangın : Yeni çıkmış ve genellikle bir veya birkaç kişi ile söndürülebilecek yangındır.

b) Küçük yangın : Bir ile üç ekip tarafından söndürülebilecek yangındır. ( 10-30 kişi

c) Orta Büyüklükte Yangın :6-10 ekip tarafından söndürülebilen yangındır.

d) Büyük Yangınlar : Bu yangında söndürme grubu ( kara ve hava operasyonu ), ikmal ve yardım grubu (lojistik ve karar destek), iki ana grup vardır Bu tip yangınlarda çok fazla araç-gereç ve insan çalışması vardır.

                        

                             BÜYÜK YANGIN ORGANİZASYONU

285 Sayılı Tebliğe göre;  Yangın Amirinin Görevlendirilmesi:

Yangın Amirliği öncelikli olarak TEKNİK bir amirliktir. Birim amirliği gibi değerlendirilmemelidir. 

Yangın amiri yangının başlangıcından söndürülmesine kadar, geçen süre içersinde yangının söndürülmesi için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü olan, yangından birinci derecede yetkili ve sorumlu olan kişidir.

Çıkan bir orman yangınının önlenmesi ve söndürülmesinde birinci yangın amiri, yangının çıktığı yörenin Orman İşletme Şefidir. Yangın mahalline İşletme Müdür Yardımcısının intikalinden itibaren yangın amirliği görevini Müdür Yardımcısı üstlenecek. İşletme Şefi kendisine yardımcı olacaktır. Yangın mahalline İşletme Müdürünün intikalinden itibaren yangın amiri İşletme Müdürü olacaktır. Müdür Yardımcısı ve İşletme Şefi kendisine yardımcı olacaklardır.

Yangın amiri olma durumundaki Şef, Müdür Yardımcısı ve Müdürün çeşitli nedenlerle mıntıkayı tanımayan, yeni tayin olmuş, daha önce yangın söndürme çalışmalarına veya eğitimlerine katılmamış elemanlar olması halinde, yangın amiri olarak, bu konularda tecrübeli ve öncelikle İşletmesinden veya Bölge Müdürlüğünden bir teknik elemanın görevlendirilmesinde çeşitli yararlar vardır. Bu gibi hallerde böyle bir elemanın yangın amiri olarak görev yapması sağlanacaktır. Bu görevlendirme Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.

Yangın mıntıkasının bağlı olduğu Orman Bölge Müdürlüğü veya Orman Genel Müdürlüğünden yangın mahalline gelen idari-teknik elemanlar fevkalade durumlar hariç sahayı bilmemeleri ve yangın yerinden kısa zamanda ayrılma ihtimalleri sebebiyle yangın amiri olamazlar. Bu elemanlar ancak yangın konusundaki bilgi ve tecrübeleri ile, görevli yangın amirine yardımcı olacaklar görüş ve önerilerde bulunabileceklerdir. Ancak yangın amirinin yangını iyi idare edemediğinin anlaşılması halinde, Bölge Müdürü yangın amirini değiştirerek başka bir orman mühendisini görevlendirebilecektir.

                  

                                 Yangın Amirinin Görevleri :

Çıkan bir orman yangınının yangın amiri; yanında en az bir yardımcısı ile birlikte mıntıkanın arazi ve orman yapısını gösteren haritalar, el telsizi ve diğer yardımcı malzeme ile birlikte yangını en iyi gören, motorlu vasıta ile veya yaya olarak ulaşılabilen hakim bir noktadan, yoksa uygun bir noktadan veya imkanı varsa havadan ( uçak, helikopter ) söndürme çalışmalarını sevk ve idare eder. Bu çalışmalar sırasında yangın amirinin her an göz önünde bulundurması gereken ve yangın söndürme çalışmalarını önemli ölçüde etkileyecek olan görevleri;

1- Yapılan araştırmalara göre çıkan bir orman yangınına ulaşma sırası bir saatin altında olmalıdır. Süre uzadıkça yangını söndürme çalışmaları zorlaşmakta, hatta imkansız hale gelmektedir. Bu nedenle yangın amirinin ilk görevi, yangın ilk müdahale ekiplerinin yangın sahasına en kısa zamanda ulaşmasını temin etmektir.

2- Yangın amiri, yangın söndürmede çalışanların emniyetini temin için herhangi bir tehlike anında sığınabilecekleri yerlerin nereleri olabileceğini tespit edecek ve bunu yangın söndürme işinde çalışanlara duyuracaktır.

3- Yangın amiri, yangın sırasında ve izleyen günlerdeki hava hallerini, özellikle rüzgarın şiddetini, yönünü ve ilerleyen zaman içerisinde istikamet değiştirip değiştirmeyeceğini, nispi hava nemini, hava sıcaklığını, kısaca tüm meterolojik bilgileri en yakın meteroloji istasyonundan temin edecektir.

4- Yangın amiri, yangının halen yakmakta olduğu ormanın ve bu ormana bitişik, yerleşim yerlerinin yakınındaki yanıcı maddelerin durumunu tespit eder. Muhtemel sıçrama ve kontrolden kaçma hususlarını değerlendirir.

5- Yangın amiri, arazi yapısını daima gözönünde bulundurur. Yangınla mücadelede önemli etkileri olan eğimli yerlerin, sırtların, kutu derelerin, su kaynaklarının arazideki durumlarını belirler. Bu arada yangın amiri, yangının ilerlemesini durdurabilecek veya durdurulmasına yardımcı olabilecek tabii engellerin ( açıklıklar, kayalıklar, kuru ve sulu dereler, yollar, sırtlar v.b.) bulunduğu yerleri tespit eder.

6- Yangın amiri, yangın sahasındaki bütün işçileri, mükellefleri, askerleri ve teknik elemanları sevk ve idare eder. Eldeki imkanların nerelerde hangi şekilde ve yerlerde kullanılacağına karar verecektir.

7- Yangın amiri, yangında kullanılması gereken iş makinası miktarlarına karar verir ve istekte bulunur. Yangın yerine ulaşan iş makinalarının çalıştırılacağı noktaları ve bu iş makinalarından kimlerin sorumlu olacağını belirler.

8- Yangın amiri, yangının devamı müddetince periyodik olarak mümkün olabilen sıklıkla kendisine sorulmasına gerek kalmadan, yangın seyri hakkında Orman Bölge Müdürlüğüne bilgi verecektir.

9- Yangın amiri, kuracağı yangın yönetim merkezinde; yangın mücadelesine katılan yangın ekipleri, mükellefler, askerler, memurlar, teknik elemanlar iş makinaları, çeşitli taşıt ve görevlilerin yangına geliş ve yangında kalış sürelerini takip eder.Bu durumları harita üzerine işler. Dinlendirmeye alınacak ekip ve elemanlar ile yangın yerinden gönderilecek ekip, eleman ve iş makinelerine karar verecektir.

10- Karşı ateş kararı mutlaka yangın amiri tarafından verilecektir.

11- Yangının kontrol altına alındığına ve söndüğüne yangın amiri karar verecektir.

12- Yangın amiri, yangın sonunda, yangının seyri, söndürülmesi sırasında görülen eksiklikler varsa gereksiz yapılan çalışmaların, masrafların sebepleri sorumluları hakkında bilgileri ihtiva eden bir raporu en kısa zamanda İşletmesi kanalıyla Orman Bölge Müdürlüğüne verecektir.

        

            Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevleri

1) Orman Yangınlarını önleme ve yangınla mücadele için mevzuatta öngörülen tedbirlerin uygulanmasını sağlamak

2) Yangın önleme plan ve programlarını en gelişmiş teknikler kullanılarak hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ,

3) Yangın önleme hizmetlerinde kullanılacak gerekli tesislerin plan ve programlarının tanzimi ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak ,

4) Yangın emniyet yol ve şeritlerinin planlama ve uygulama esasları ile ilgili mevzuatın verdiği görevleri yapmak veya yaptırmak ,

5) Yangın mücadelede gerekli destek hizmetlerinin plan ve programlarının hazırlanması ve uygulanması çalışmalarını yapmak veya yapılmasını sağlamak ,

6) İlk Müdahale ve Hazır Kuvvet Ekiplerinin ve yangına duyarlık derecelerine göre sayılarının tespiti ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ,

7) Telli ve telsiz haberleşme ağının planına uygun olarak programlanması çalışmalarını yapmak veya yapılmasını sağlamak ,

8) Yangın önleme ve yangınla mücadele çalışmalarında diğer ormancılık birimleri ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlamak ,

9) Yangınları önleme ve yangınla mücadele konuların da ,gerek ormancılık personeli ve gerekse bölgedeki askeri birlikler için eğitimler düzenlenmesini ,yine aynı konularda halkın uyarılması ve aydınlatılmasını sağlamak ,

10) Yangın haber formlarının ORBİS yoluyla merkeze gönderilmesi ve günlük cetvellerinin zamanında işlenerek ilgili Makamlara ulaştırılmasını sağlamak ,

11) Yangınları önleme ve yangınla mücadele konularındaki yıllık program ve bütçe teklifini hazırlamak, program ve bütçe uygulamalarını izlemek ,

12) Yangınları önleme ve yangınla mücadele hizmetlerinde kullanılan her türlü araç ve gereçlerin bakımları, onarımları ve her an kullanılır durumda bulunmalarını sağlamak ,

13) Yangına hassas bölgelerdeki mevcut meteorolojik bilgilerin ivedilikle sağlanmasını temin etmek ,

14) Bölge müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak. 

         

                    KARA OPERASYONLARI AMİRLİĞİ   

                                         Görevleri;

Emrindeki cephe amirleri ile birlikte cephelerdeki yangının söndürülmesini koordine eder.Kara operasyonları amiri, Yangın Amirinin direktifleri doğrultusunda, cepheleri oluşturmak, cephelerdeki koordineyi sağlamak, cephe amirlerinin yangın mücadelesindeki eksikliklerini gidermek, kısacası yangınla yerden yapılan mücadeleyi bütünüyle yönetmek.

                                      Sorumluluğu;

Emrindeki personelin ile araçların yangından zarar görmemesi için Yangın amirine karşı sorumludur.

                                        Yetkileri;

Anayasa,6831sayılı yasa, 285 sayılı tebliğ ve Yangın Amiri.

                 

                            Cephe Amirlerinin Görevleri:

a- Cephe Amirleri, Kara Operasyonları Amirinin emirleri doğrultusunda, kendilerine verilen cephedeki kısım amirleri arasındaki koordineyi sağlamak, onların ihtiyaçlarını gidermek ve kendi cephesindeki yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi çalışmalarının tümünü yönetmek.

b- Kısım Amirleri, bağlı olduğu cephe amirinin emirleri doğrultusunda, emrine verilen ekip, arozöz, dozerleri yönlendirmek ve yönetmek. Kendi kısmı için başkaca ihtiyaçları tespit edip bildirmek ve öncelikle kendi kısmındaki yangının kontrol altına alınıp söndürülmesi çalışmalarının tümünü yönetmek.  Kendi kısmı kontrol altına alındığında   cephe amirine bilgi vermek

 

     HAVA OPERASYONLARI AMİRLİĞİ

                                     Görevleri;

Hava Operasyonları Amiri, Yangın Amirinin direktifleri doğrultusunda, tüm hava araçlarını yönetmek, yeni hava aracı ihtiyacını tespit etmek, helikopterlerin hangilerinin hangi koordinatlarda, amfibik uçakların hangi cephelerde çalışacağını belirlemek, tüm hava araçlarının gerek su, gerek yakıt ikmali yapacağı yerleri önceden belirleyerek bunların yangın süresince devamlı ve düzenli çalışmalarını sağlamak

                                    Sorumluluğu;

Uçuş emniyeti ve hava operasyonunun kesintiye uğramaması için Yangın amirine karşı sorumludur.

                                      Yetkileri;

Emniyetli uçuş için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü genel uçuş kuralları ve kiralık araçlar teknik şartnamesi hükümleri ile Anayasa,6831sayılı yasa,285 sayılı tebliğ ve Yangın Amiri.

Helikopterler, Hava Operasyonları Amirinin emirleri doğrultusunda, işçilerin indirileceği yeri tespit edip, güvenle indirmek, su alınacak ve atılacak yerlerin koordinatlarını öğrenmek ve düzenli bir şekilde çalışmayı sağlamak. Yakıt ikmalini nereden ve ne zaman yapacağını planlamak.

Amfibik Uçaklar, Hava Operasyonları Amirinin emirleri doğrultusunda, sorti yapacağı ve ikmal yapacağı koordinatları öğrenerek çalışmak.

Hava araçlarının tümünde telsizlerinin 130.00 kanalı daima açık olmalıdır. İdaremiz telsizi takılı olanlar ise yangın kanalında görev yapmalıdır. OGM Helikopteri görevde olduğu sürece, OGM pilotlarının telsizin 130.00 kanalından, hava araçları Amiri adına konuştuğu unutulmamalı, yerdeki diğer amirlerin talepleri yangın amirine veya hava birimleri amirine yapılmalı uygun görülen talepler, hava birimleri amirince uygulamaya konulmalıdır. Çelişkili her durumda yangın Amirinin emirlerinin geçerli olduğu unutulmamalıdır.

          

                   LOJİSTİK VE KARAR DESTEK  AMİRLİĞİ

                                           Görevleri;

Lojistik ve Karar Destek Amiri, Yangın Amirinin direktifleri doğrultusunda, emrindeki Makine İkmal, Planlama ve Mali İşler Şube Müdürleri vasıtasıyla yangın içi haberleşme,kayıt, güvenlik,askeri birlikler,gönüllüler (mükellef) sevk ve idaresi, arazöz-iş makinesi temini,tamir-bakımı, akaryakıt ikmali, araç-gereç-erzak ikmali, sağlık ve basın Birimleri koordinasyonu, yönlendirmek ve yönetmek. genel müdürlük, valilik, diğer bölge müdürlükleri ve askeri birlikler ile ilgili her türlü iletişimi ve yardımlaşmayı sağlamak.

                                        Sorumluluğu;

Büyük yangın organizasyonunun sorunsuz işlemesi için yangın amirine karşı sorumludur.

                                          Yetkileri;

Anayasa,6831sayılı yasa,285 sayılı tebliğ ve Yangın Amiri.

 

Makine İkmal Şube Müdürünün Yapacağı işler;

Makine ikmal Şube Müdürü ve ilgili işletme müdürlüğü sorumlusu ile birlikte,Lojistik ve Karar Destek Amirinin emrinde ve onun talimatları doğrultusunda çalışır ve yangın bölgesine gelen bütün personelin ( işçi,teknik ve yardımcı personel,sivil savunma ekipleri,askeri birlikler), yangın içindeki ve oluşturulan toplanma bölgesindeki organizasyonu,yine Bölge Müdürlüğümüzden, gerek diğer Bölge Müdürlüklerinden ve de gerek Özel İdare, DSİ, Karayolları, İtfaiye gibi kuruluşlardan ihtiyaç duyulan ve/veya  yangın bölgesine intikal eden bütün arozöz ve iş makineleri sevk ve idaresi ile bunların tamir bakımları görevlerini icra eder.Bu görevlerin iş çeşidine göre yangın amirliğince kendisine müdür düzeyinde yeterince yardımcı görevlendirilir.

 

Planlama Şube Müdürünün Yapacağı İşler;

Planlama Şube Müdürü, Lojistik ve Karar Destek Amiri ile birlikte Yangın Amirinin emrinde ve onun talimatları doğrultusunda,Haberleşme Destek Birimi ve Basın Sorumlusu ile birlikte çalışır, insansız hava aracı (dron ve  araç takip sisteminden yararlanarak,yangın harekat merkezi ve görevli kule İle koordineli olarak tüm araçları izler, yangını sürekli izler ve değişkenleri takip eder, yangın büyüklüğü ve gelişmelerini tespit edip yangın amirine bildirir.


                               Haberleşme Biriminin Görevleri:

Elektronik Haberleşme ve Atölye Şefliği Teknik Elemanlarından oluşan bu birim  planlama şube müdürünün kontrolünde ve lojistik ve karar destek amirinin emirleri doğrultusunda, yangın içi haberleşme ile yangın dışı haberleşmenin birbirinden ayrılmasını, bunun için kulelerin görevlendirilmesini, uygun kanallara geçirilmesini,  haberleşmenin sağlıklı olabilmesi için alınması gereken her türlü önlemin alınmasını sağlamak, ayrıca diğer bölge müdürlüklerinden gelen yangın söndürmedeki görevlilere uygun telsiz kanal tahsisi yapmak, devre dışı kalan haberleşme ekipmanlarının tamirini yapmak, yangında kullanılan el telsizi bataryalarının şarjını yapmak, gerektiğinde diğer işletme ve bölge müdürlüklerinden gelen araçları yönlendirmek, görevini icra eder.

             

                        Basın ve Halkla İlişkiler Biriminin Görevleri:

Bu birim yangınla mücadele çalışmalarının bütün aşamalarını fotoğraf video ve dron ile kayıt altına almak ve yangın sonrası bu doneleri işlemek ve düzenli bir arşiv oluşturmak ayrıca yerel ve ulusal basın görevlilerine mihmandarlık ederek onların röportaj ve görüntü  anlamında kamuoyuna doğru bilgiler aktarmalarını sağlamak, görevini icra eder.


Mali İşler Şube Müdürünün Yapacağı İşler;

Mali İşler Şube Müdürü, yangın gidişatının izlenmesi, sürekli bilgi alışverişinde bulunulması, gerekli yerlerle  iletişim kurularak yangın sahasının akaryakıt ve erzak tedariki, sağlık ve acil yardım talepleri gibi, her türlü ihtiyacın karşılanmasını sağlamak üzere yangın harekat merkezi ve kendisine tahsis edilen yeterice personel ile  Lojistik ve Destek Amiri emrinde ve onun talimatları doğrultusunda çalışır.


Sağlık ve Acil Yardım Biriminin Görevleri:

Lojistik ve Destek Amirinin emirleri doğrultusunda, İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibatlı olarak, öncelikle yangın yerinde yeterince ambulans bulundurulmasını sağlamak, hastalanan ve yaralananlarla ilgilenmek, gerekli müdahaleleri yapmak, yaptırmak, hastahaneye sevkini ve orada ilgilenilmesini sağlamak


                     Bölge Müdürlüğü Yangın Hareket Merkezinin görevleri:

Lojistik ve Karar Destek Amirinin koordinesinde ve mali işler Şube müdürünün  emirleri doğrultusunda, kuleler, yangın toplanma merkezi ve yangın yönetim aracı ile işbirliği içinde, tüm ekip, araç, gereç, talepler ve emirleri kayıt altına almak, yangına giden araçları ekrandan izlemek, yol göstermek, mevcut durumu ve gelişmeleri, kuvvetlerin yerini ve değişimleri takip ve kayıt etmek işlemek. 177 no’ lu telefon başta olmak üzere genel iletişimi sağlamak, yardım isteyebileceğimiz, yerel itfaiye, askeri birlikler, ilgili köy muhtarlıkları, DSİ, Karayolları, Özel İdare, TEDAŞ, TEİAŞ gibi kuruluşları önceden uyararak, hazır olmalarını sağlamak.

                           Erzak İkmal Biriminin Görevleri:

Bu birim, Lojistik ve Karar Destek Amirinin koordinesinde ve mali işler Şube müdürünün  emirleri doğrultusunda, yangında çalışanların erzak ihtiyacını zamanında  tespit ve yüksek kalorili gıda maddelerinden olmak kaydıyla temin ederek, hijyenik ortamda ve yeterli miktarda dağıtımını sağlayacaktır.

                            Akaryakıt İkmal Biriminin Görevleri:

Yangınla ilgili tüm araçların akaryakıt ihtiyaçlarının düzenli bir şekilde ikmalini sağlamak ve kaydını tutmak için tüm önlemleri almak.


Yazdır