Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
29.07.2019
ORHANELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ENDÜSTRİYEL PLANTASYON AĞAÇLANDIRMA SAHALARINDA KULLANILMAK ÜZERE PROFİL DEMİR ÇİT DİREĞİ, PROFİL DEMİR KÖŞEBENT (PAYANDA), GALVANİZLİ DİKENLİ TEL VE GALVANİZLİ İNŞAAT TELİ ALIMI

ORHANELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ENDÜSTRİYEL PLANTASYON AĞAÇLANDIRMA SAHALARINDA KULLANILMAK ÜZERE PROFİL DEMİR ÇİT DİREĞİ, PROFİL DEMİR KÖŞEBENT (PAYANDA), GALVANİZLİ DİKENLİ TEL VE GALVANİZLİ İNŞAAT TELİ ALIMI

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü Endüstriyel Plantasyon Ağaçlandırma Sahalarında Kullanılmak Üzere Profil Demir Çit Direği, Profil Demir Köşebent (Payanda), Galvanizli Dikenli Tel ve Galvanizli İnşaat Teli Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2019/361202

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Altınova Mahallesi İstanbul Cad. 4 Km. 420/1 16250 OSMANGAZİ/BURSA

c) Telefon ve faks numarası

:

2242114090 - 2242114080

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü Endüstriyel Plantasyon Ağaçlandırma Sahalarında Kullanılmak Üzere Profil Demir Çit Direği, Profil Demir Köşebent (Payanda), Galvanizli Dikenli Tel ve Galvanizli İnşaat Teli Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3.900 Adet Profil Demir Çit Direği, 390 Profil Köşebent (Payanda), 55.000 mt. Galvanizli Dikenli Tel , 200 Kg.Galvanizli İnşaat Teli

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü depolarına ve/veya İşletme Müdürlüğünün belirteceği yerlere boşaltılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasını müteakip teslimata başlanacak olup 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip

 

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

09.08.2019 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekliler 1,7 mm (Konvansiyonel) galvanizli dikenli tel için TSEK 1113 E.N.10223-1 belgesini teklifleri ekinde vermek zorundadır.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.​ 


Yazdır