Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
01.12.2019
ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

MUSTAFA KEMAL PAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü Çaltılıbük, Devecikonak, Karaorman, Karapınar, Sünlük, Sarnıç depolarında Orman Emvali İstif Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2019/626436

 

1-İdarenin

a) Adı

:

MUSTAFA KEMAL PAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Atatürk Mah. Fevzi Pasa Cad. 160 16500 MUSTAFAKEMALPAŞA/BURSA

c) Telefon ve faks numarası

:

2246131033 - 2246131718

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü Çaltılıbük, Devecikonak, Karaorman, Karapınar, Sünlük, Sarnıç depolarında Orman Emvali İstif Hizmet Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Çaltılıbük İbreli 6500 m3, Yapraklı 500 m3, Devecikonak İbr. 13000 m3, Yapr. 12000 m3, Karaorman İbr. 500 m3, Yapr. 12500 m3, Karapınar İbr. 500 m3, Yapr. 10500 m3, Sarnıç İbr. 500 m3, Yapr. 12500 m3, Sünlük İbr. 500 m3, Yapr. 12500 m3
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Çaltılıbük, Devecikonak, Karaorman, Karapınar, Sarnıç, Sünlük son Depoları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 06.01.2020, işin bitiş tarihi 25.12.2020

d) İşe başlama tarihi

:

06.01.2020


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

23.12.2019 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:

İstekliler  teklif verdikleri depolarla ilgili kendine ait veya kiralık  en az 1 adet istifleyici makinesi bulunduğunu Yeterlilik Bilgileri Tablosunun makine techizat ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu gösteren belgeler bölümünde  İstifleme Makinesi mülkiyetinin kendisine ait olduğunu veya kiralık ise kiralandığına dair noter tasdikli evrakların ayırt edici bilgilerini ihale dökümanı kapsamında  beyan etmek ve Beyan Edilen Bilgilerin Tesvikine İlişkin Tebligat yapılması halinde bu belgeleri süresi içerisinde İdareye sunmak zorundadır.İsteklinin kendi malı olmayan makine,techizat ve diğer ekipman için noter onaylı kira sözleşmesi 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmalıdır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü Orman Emvali İstifleme İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (seksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLAN OLUNUR

 


Yazdır