Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
06.04.2020
Mustafakemalpaşa Orman İşletme Hizmet vasıtaları ve iş makinaları için muhtelif ebatlarda Mal Alım İşi

MUSTAFAKEMALPAŞA ORMAN İŞLETME HİZMET VASITALARI VE İŞ MAKİNALARI İÇİN MUHTELİF EBATLARDA LASTİK  MAL ALIM İŞİ

MUSTAFA KEMAL PAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Hizmet vasıtaları ve iş makinaları için muhtelif ebatlarda Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/190093

 

1-İdarenin

a) Adı

:

MUSTAFA KEMAL PAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Atatürk Mah. Fevzi Pasa Cad. 160 16500 MUSTAFAKEMALPAŞA/BURSA

c) Telefon ve faks numarası

:

2246131033 - 2246131718

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Hizmet vasıtaları ve iş makinaları için muhtelif ebatlarda Mal Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Teknik şartnamede belirtilen muhtelif ebatlarda toplam 58 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Listedeki kalemlerin teslim süresi 20 takvim günüdür. Bu süre içerisinde Yüklenici tarafından Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü adresine 2 parti halinde teslim edebilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanılacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.04.2020 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu veya İmalat Yeterlilik Belgesini vermek zorundadır. İş Ortaklığında, ortaklardan birinin teklif edilen mala ilişkin imalatçı olduğunu gösteren belgelerden birini sunması gerekir.
İsteklinin Yetkili Satıcılığını gösteren ve ilgili kuruluştan alınmış olan Bayi veya Yetki Belgesini yeterlilik tablosuna ekleyecektir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekliler, teklif ettiği lastikler için üretici firmanın TSE veya mevzuatına uygun uluslararası kabul görmüş standartlara uygunluk belgeleri ile Yetkili Satıcı Belgelerinin asılları veya noter onaylı suretlerini fiyat teklifleri ile birlikte idareye verecektir. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler teklif edilen ürünlerin marka bilgilerini içeren liste ve teknik bilgilerini içeren resimli orjinal ürün kataloglarını idare teslim edecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
80 (seksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 


Yazdır